Welkom op Evolutie.EU

Evolutie. Dat is een veelgehoord antwoord op de vraag waar we vandaan komen. Er is echter veel op het evolutionistische wereldbeeld aan te merken, en de problemen blijven zich opstapelen. Op Evolutie.EU worden deze problemen aan het licht gebracht en wordt een op de Bijbel gebaseerd alternatief ontwikkeld dat beter met de feiten overeenkomt.


Met ‘evolutie’ wordt op deze site niet alleen gedoeld op ‘de evolutietheorie’, maar op het complete naturalistische model voor onze oorsprong. Volgens het naturalisme mogen er binnen de wetenschap louter natuurlijke oorzaken gebruikt worden om onze oorsprong te verklaren. Dus geen bovennatuurlijke oorzaken, zoals God. Dit is hoe sommige evolutionisten het formuleren:

In de eerste plaats zijn binnen de wetenschap alleen in fysieke termen formuleerbare, tot het materiële terug te voeren oorzaken legitiem; het bovennatuurlijke valt buiten het wetenschappelijke domein, en verklaringen die naar het bovennatuurlijke - bijvoorbeeld naar een schepper - verwijzen zijn niet toegestaan.
Hans Peterse, Degeneratie – Het Einde van de Evolutietheorie?

Even if all the data pointed to an intelligent designer, such an hypothesis is excluded from science because it is not naturalistic.
Scott C. Todd, “A View from Kansas on that Evolution Debate,” Nature, Vol. 401, Sep. 30, 1999, p. 423

Met andere woorden: God wordt bij voorbaat al uitgesloten als verklaring voor het ontstaan van het heelal, de aarde en het leven. Uit dit naturalistische uitgangspunt volgt automatisch dat er evolutionistische verklaringen moeten worden aangenomen.

Ga maar na: sterren bestaan. Ze moeten ooit ontstaan zijn. Ze zijn niet door een bovennatuurlijke Schepper gemaakt, dus moeten ze wel op naturalistische wijze ontstaan zijn. De aarde bestaat. Ze moet ooit ontstaan zijn. We denken niet na over de mogelijkheid dat ze geschapen is, dus moet ze wel op natuurlijke wijze ontstaan zijn. Het leven bestaat en het moet ooit ontstaan zijn. We sluiten bij voorbaat uit dat het door God gemaakt is, dus moeten we wel op zoek gaan naar een natuurlijke verklaring voor het ontstaan van het leven. Het complete evolutieraamwerk vloeit op die manier automatisch voort uit het naturalistische uitgangspunt:

  • Kosmische evolutie, het ontstaan en de ontwikkeling van het universum
  • Galactische evolutie, het ontstaan van sterrenstelsels
  • Chemische evolutie, het ontstaan van hogere elementen uit waterstof en helium
  • Stellaire evolutie, het ontstaan van ons zonnestelsel
  • Organische evolutie, het ontstaan van het eerste leven
  • Algemene evolutietheorie, het ontstaan van alle levensvormen uit één voorouder

Als je niet in een bovennatuurlijke ontwerper wilt geloven, kun je bijna niet anders dan aannemen dat al deze vormen van evolutie hebben plaatsgevonden.

Op Evolutie.EU zal worden betoogd dat het naturalistische evolutieraamwerk geen goede verklaring biedt voor de astronomische, geologische, biologische en antropologische gegevens. Als we in plaats daarvan een ander uitgangspunt nemen, namelijk dat er wel een Schepper is, die via de Bijbel tot ons spreekt, komen we tot een heel ander model, dat veel beter past bij de wetenschappelijke gegevens. Dit model houdt grofweg in:

  • God heeft de aarde niet meer dan 10.000 jaar geleden geschapen
  • Verschillende groepen organismen zijn onafhankelijk van elkaar geschapen; ze zijn niet allemaal familie van elkaar
  • Zo’n 5000 jaar geleden was er een wereldwijde overstroming, de zondvloed

Voor veel mensen klinkt dit gelijk als een belachelijk model, vooral dat de aarde zo jong zou zijn. Maar dat komt meestal niet doordat men zo enorm goed op de hoogte is van argumenten voor miljoenen jaren, maar simpelweg doordat veel mensen heel hun leven niet anders gehoord hebben. In de middeleeuwen vonden veel mensen het idee dat de aarde om de zon draait ook belachelijk, om precies dezelfde reden: het was ze heel hun leven geleerd. Maar de argumenten kunnen wel eens in een heel onverwachte richting wijzen.

De discussie over evolutie en schepping speelt zich af op een groot aantal vakgebieden. Hieronder staan deze vakgebieden opgesomd, samen met een aantal van de vragen die van belang zijn voor het ontstaansvraagstuk.

Astronomie

Is het heelal ontstaan door een oerknal?
Zijn sterrenstelsels en ons zonnestelsel al miljarden jaren oud, of zijn er juist aanwijzingen voor een jong universum?

Geologie

Zijn aardlagen en fossielen langzaam of snel ontstaan?
Zijn er aanwijzingen voor een wereldwijde, catastrofale overstroming?

Paleontologie

Laten fossielen een bepaalde ‘volgorde’ zien, en zo ja, wat is daar de beste verklaring voor?
Illustreren tussenvormen een geleidelijke evolutie van organismen?

Dateringen

Hoe betrouwbaar zijn radiometrische dateringsmethoden?
Zijn er argumenten voor een jeugdige aarde van slechts enkele duizenden jaren oud?

Biologie

Hoe is het eerste leven ontstaan?
Leiden mutaties en selectie tot ‘opwaartse’ evolutie of juist tot degeneratie?
Kan evolutie de complexiteit van het leven verklaren?
Zijn er anatomische en genetische aanwijzingen voor gezamenlijke afstamming?

Geschiedenis

Is urbanisatie en agricultuur voorafgegaan door een tienduizenden jaren durend stenen tijdperk?
Zijn er antropologische aanwijzingen voor de zondvloed en de spraakverwarring?

Filosofie

Kunnen we het evolutiemodel ‘wetenschappelijker’ noemen dan het scheppingsmodel?
Zijn er argumenten tegen het naturalistische uitgangspunt dat de natuur alles is wat er is?

Theologie

Zijn er redenen om te denken dat de Bijbel Gods Woord is?
Hoe is de Bijbel ontstaan?
Is de Bijbel historisch betrouwbaar?
Staat de Bijbel niet vol contradicties?
Wat zegt de Bijbel nou eigenlijk over het ontstaan van de wereld?

 
Evolutie.EU, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting